Přijatá usnesení Valného shromáždění 1. 4. 2023

Dne 1. 4. 2023 proběhlo Valné shromáždění, na kterém byla přijata následující usnesení:

 • VS Schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2022.
 • VS pověřuje Prezidenta AMD ČR kontaktovat ČSOB a jiné banky a zjistit možnosti zřízení výhodnějšího bankovního účtu.
 • VS odvolává Kontrolní komisi AMD ČR.
 • Novými členy Kontrolní komise byly zvoleni: Zdeněk Hubáček, David Michálek a Alena Šáfrová.
 • VS schvaluje nové znění stanov AMD ČR.
  • Čl. VI, 1) Člen má zejména právo:
   • mít zřízen a zpřístupněn personalizovaný interní účet v doméně debrujar.cz, který slouží k ověření totožnosti při elektronické komunikaci s orgány AMD ČR.
  • Čl. IX, 4) VS může být svoláno v prezenční, hybridní nebo online podobě
   • VS svolaného v prezenční podobě se mohou delegáti účastnit pouze osobně.
   • VS svolaného v hybridní podobě se mohou delegáti účastnit osobně nebo prostřednictvím schůzky vytvořené v prostředí pro online schůzky.
   • VS svolaného v online podobě se mohou delegáti účastnit pouze prostřednictvím schůzky vytvořené v prostředí pro online schůzky.
  • Čl. IX, 5) K ověření totožnosti delegátů VS přítomných osobně slouží osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu apod.). K ověření totožnosti delegátů VS přítomných prostřednictvím schůzky vytvořené v prostředí pro online schůzky slouží personalizované interní účty (osobní účty v doméně debrujar.cz), které zřizuje osoba pověřená VV AMD.
  • Čl. XI, 5) Výkonný výbor dále:
   • rozhoduje o přidělení právní subjektivity regionálním článkům, klubům nebo skupinám klubů,
  • Čl XIV, 5) V případě odstoupení člena KK nebo snížení počtu členů KK pod minimální přípustnou mez je KK doplněna náhradníky. Náhradníci nastupují v pořadí, v jakém byli zvoleni na VS. Nelze-li uvolněné místo obsadit náhradníkem, provede se doplnění kooptací, o níž rozhoduje KK.
  • Čl. XV, 5) Kluby a skupiny klubů mohou získat právní subjektivitu po jejím schválení Výkonným výborem.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *