Úrazové pojištění

Pojištění sjednané přes ČRDM zahrnuje úrazové pojištění pro sdružení dětí a mládeže. Úrazové pojištění se vztahuje na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činnosti, kterou organizace vykonává v souladu se svým posláním (určeným stanovami či jiným zakládajícím dokumentem). Jedná se o veškeré akce a schůzky, přípravu a účast na akcích v ČR nebo zahraničí (zejména akce kulturní, turistické, rekreační, tělovýchovné), krátkodobé brigády pořádané organizací, výkon funkce jednotlivých funkcionářů (např. hospodáři, správci ubytoven apod.), výkon funkce vedoucích a pedagogických pracovníků vč. cesty z místa bydliště či zaměstnání do místa činnosti a zpět. Pojištěná osoba může být členem nebo účastníkem aktivit organizace.

Výše pojistného plnění

  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) – 115 Kč
  • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč,
  • smrt úrazem 170 000 Kč.

Územní platnost: celý svět

POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh v zahraničí, které slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.). Cestovní pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!

Více informací na https://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/.

Pro hlášení pojistných událostí kontaktujte ústředí AMD ČR na emailu ustredi@debrujar.cz.